إسم الكتاب : يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 482)


3
يادداشتهاى استاد مطهرى
جلد سوم : حروف ح ، خ
انتشارات صدرا


3 يادداشتهاى استاد مطهرى جلد سوم : حروف ح ، خ انتشارات صدرا

1


مطهرى ، مرتضى ، 1298 - 1358 .
يادداشتهاى استاد مطهرى . - تهران : صدرا ، 1378 .
ج .
- . ( دوره ) ISBN : 964 - 4600 - 61 - 8
ISBN : 964 - 7299 - 07 - 9
ج 3 . ( چاپ چهارم : 1385 ) 26000 ريال
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا
1 . مطهرى ، مرتضى ، 1298 - 1358 - يادداشتها . 2 . اسلام . 3 . فلسفه اسلامى . الف . عنوان .
15 ى 6 م / 7 / 233 BP
998 / 297
كتابخانه ملى ايران
19528 - 78 م
انتشارات صدرا
يادداشتهاى استاد مطهرى ( 3 ) ( حروف ح ، خ )
چاپ چهارم : ارديبهشت 1385 مطابق ربيع الأول 1427
تعداد : 2000 نسخه
بها : 26000 ريال
چاپ و صحافى : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شوراى نظارت بر نشر آثار استاد شهيد )
كليهء حقوق چاپ و نشر مخصوص ناشر است .
تهران : خيابان ناصر خسرو ، مقابل دارالفنون ، كوچهء دكتر مسعود . تلفن : 33915130 ، دور نگار : 3311996
قم : خيابان ارم . تلفن : 7731522 ، دورنگار : 7747314
شابك دوره : 8 - 61 - 5600 - 964
ISBN : 964 - 5600 - 61 - 8
شابك جلد اول : 9 - 07 - 7299 - 964
ISBN : 964 - 7299 - 07 - 9


مطهرى ، مرتضى ، 1298 - 1358 .
يادداشتهاى استاد مطهرى . - تهران : صدرا ، 1378 .
ج .
- . ( دوره ) ISBN : 964 - 4600 - 61 - 8 ISBN : 964 - 7299 - 07 - 9 ج 3 . ( چاپ چهارم : 1385 ) 26000 ريال فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا 1 . مطهرى ، مرتضى ، 1298 - 1358 - يادداشتها . 2 . اسلام . 3 . فلسفه اسلامى . الف . عنوان .
15 ى 6 م / 7 / 233 BP 998 / 297 كتابخانه ملى ايران 19528 - 78 م انتشارات صدرا يادداشتهاى استاد مطهرى ( 3 ) ( حروف ح ، خ ) چاپ چهارم : ارديبهشت 1385 مطابق ربيع الأول 1427 تعداد : 2000 نسخه بها : 26000 ريال چاپ و صحافى : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شوراى نظارت بر نشر آثار استاد شهيد ) كليهء حقوق چاپ و نشر مخصوص ناشر است .
تهران : خيابان ناصر خسرو ، مقابل دارالفنون ، كوچهء دكتر مسعود . تلفن : 33915130 ، دور نگار : 3311996 قم : خيابان ارم . تلفن : 7731522 ، دورنگار : 7747314 شابك دوره : 8 - 61 - 5600 - 964 ISBN : 964 - 5600 - 61 - 8 شابك جلد اول : 9 - 07 - 7299 - 964 ISBN : 964 - 7299 - 07 - 9

2


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

3


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

4


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

5


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

6


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

7


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

8بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
خدا را سپاسگزاريم كه جلد سوم يادداشتهاى استاد مطهرى با فاصله زمانى اندكى از انتشار جلد دوم منتشر مىشود و وعده « شوراى نظارت » مبنى بر تسريع در چاپ اين سلسله كتابهاى آن متفكر شهيد جامه عمل پوشيد . اميد است مجلدات بعدى نيز با همين سرعت از چاپ خارج شوند .
اما جلد سوم ، شامل يادداشتهاى استاد مطهرى تحت حروف الفبايى ح و خ است . در اين مجلَّد مانند ساير مجلدات از موضوعات مهم و مورد نياز جامعه بحث شده است كه مىتواند مورد استفاده محققين قرار گيرد و البته مانند ساير آثار استاد براى عارف و عامى سودمند و فرح زاست . اهم اين موضوعات عبارتند از : حافظشناسى ، حركتها و جنبشهاى جديد دينى ، حقوق و حدود ، حكومت اسلامى ، خطابه و منبر ، خوارج ، خير و شر .
از خداى متعال توفيق بيشتر مسألت مىكنيم .
22 بهمن 1379 برابر با 16 ذيقعده 1421


بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه خدا را سپاسگزاريم كه جلد سوم يادداشتهاى استاد مطهرى با فاصله زمانى اندكى از انتشار جلد دوم منتشر مىشود و وعده « شوراى نظارت » مبنى بر تسريع در چاپ اين سلسله كتابهاى آن متفكر شهيد جامه عمل پوشيد . اميد است مجلدات بعدى نيز با همين سرعت از چاپ خارج شوند .
اما جلد سوم ، شامل يادداشتهاى استاد مطهرى تحت حروف الفبايى ح و خ است . در اين مجلَّد مانند ساير مجلدات از موضوعات مهم و مورد نياز جامعه بحث شده است كه مىتواند مورد استفاده محققين قرار گيرد و البته مانند ساير آثار استاد براى عارف و عامى سودمند و فرح زاست . اهم اين موضوعات عبارتند از : حافظشناسى ، حركتها و جنبشهاى جديد دينى ، حقوق و حدود ، حكومت اسلامى ، خطابه و منبر ، خوارج ، خير و شر .
از خداى متعال توفيق بيشتر مسألت مىكنيم .
22 بهمن 1379 برابر با 16 ذيقعده 1421

9


< صفحة فارغة >
صفحة بيضاء
< / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >

10

لا يتم تسجيل الدخول!