إسم الكتاب : يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 503)


8
يادداشتهاى استاد مطهرى
جلد هشتم : ( جلد اول از بخش موضوعى )
مشخصات اسلام - توحيد - قرآن - نبوت
انتشارات صدرا


8 يادداشتهاى استاد مطهرى جلد هشتم : ( جلد اول از بخش موضوعى ) مشخصات اسلام - توحيد - قرآن - نبوت انتشارات صدرا

1


مطهرى ، مرتضى ، 1298 - 1358 .
يادداشتهاى استاد مطهرى . - تهران : صدرا ، 1378 .
ج .
- . ( دوره ) ISBN : 964 - 4600 - 61 - 8
فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا
ج 8 . ( چاپ دوم : 1385 ) 34000 ريال : ISBN : 964 - 7299 - 39 - 7
1 . مطهرى ، مرتضى ، 1298 - 1358 - يادداشتها . 2 . اسلام . 3 . فلسفه اسلامى . الف . عنوان .
25 آ 6 م / 7 / 233 BP
998 / 297
كتابخانه ملى ايران
19528 - 78 م
انتشارات صدرا
يادداشتهاى استاد مطهرى ( 8 )
چاپ دوم : دى 1386 مطابق با محرم 1429
تعداد : 1000 نسخه
بها : 34000 ريال
حروفچينى ، ليتوگرافى ، چاپ و صحافى : مؤسسهء چاپ فجر ( 1001395 ) . تلفن : 33119796
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شوراى نظارت بر نشر آثار استاد شهيد )
كليهء حقوق چاپ و نشر مخصوص ناشر است .
تهران : خيابان ناصر خسرو ، مقابل دارالفنون ، كوچهء دكتر مسعود . تلفن : 33915130 ، دور نگار : 3311996
قم : خيابان ارم . تلفن : 7731522 ، دورنگار : 7747314
شابك دوره : 8 - 61 - 5600 - 964
ISBN : 964 - 5600 - 61 - 8
شابك جلد هفتم : 7 - 39 - 7299 - 964
ISBN : 964 - 7299 - 39 - 7


مطهرى ، مرتضى ، 1298 - 1358 .
يادداشتهاى استاد مطهرى . - تهران : صدرا ، 1378 .
ج .
- . ( دوره ) ISBN : 964 - 4600 - 61 - 8 فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فيپا ج 8 . ( چاپ دوم : 1385 ) 34000 ريال : ISBN : 964 - 7299 - 39 - 7 1 . مطهرى ، مرتضى ، 1298 - 1358 - يادداشتها . 2 . اسلام . 3 . فلسفه اسلامى . الف . عنوان .
25 آ 6 م / 7 / 233 BP 998 / 297 كتابخانه ملى ايران 19528 - 78 م انتشارات صدرا يادداشتهاى استاد مطهرى ( 8 ) چاپ دوم : دى 1386 مطابق با محرم 1429 تعداد : 1000 نسخه بها : 34000 ريال حروفچينى ، ليتوگرافى ، چاپ و صحافى : مؤسسهء چاپ فجر ( 1001395 ) . تلفن : 33119796 ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شوراى نظارت بر نشر آثار استاد شهيد ) كليهء حقوق چاپ و نشر مخصوص ناشر است .
تهران : خيابان ناصر خسرو ، مقابل دارالفنون ، كوچهء دكتر مسعود . تلفن : 33915130 ، دور نگار : 3311996 قم : خيابان ارم . تلفن : 7731522 ، دورنگار : 7747314 شابك دوره : 8 - 61 - 5600 - 964 ISBN : 964 - 5600 - 61 - 8 شابك جلد هفتم : 7 - 39 - 7299 - 964 ISBN : 964 - 7299 - 39 - 7

2


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

3


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

4


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

5


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

6


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

7


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > نقل فهرس الموضوعات < / صفحة فارغة >

8بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه
همانطور كه در مقدمهء جلد هفتم مجموعهء يادداشتهاى استاد مطهرى ذكر شده ، جلد هشتم و چند جلد بعد اين مجموعه اختصاص به يادداشتهاى موضوعى شهيد آيت الله مطهرى دارد . چنانكه در مقدمهء جلد اول بيان شده ، استاد شهيد دو دسته يادداشت دارند ، الفبايى و موضوعى . يادداشتهاى الفبايى غالباً اختصاص به يادداشتهاى كوتاه داشته و يادداشتهاى موضوعى غالباً مربوط به عناوينى است كه نياز به بحث بيشتر داشته و خود يك موضوع مستقل قابل تحقيق بوده است .
اين مجلد از چهار بخش تشكيل شده است : مشخصات اسلام ، توحيد ، قرآن و نبوت . بخش « توحيد » به سبب طبيعت خود كه اكثر مسائل آن عقلى و فلسفى است ، على رغم بيان شيوا و روان استاد ، خصوصاً در بخش قضا و قدر از غموض طبيعى خود برخوردار است و شايد به طور كلى يادداشتهاى موضوعى نسبت به يادداشتهاى الفبايى ، به حسب طبيعت خود از عمق و انسجام بيشترى برخوردار باشد و البته همچنان حالت يادداشت بودن خود و نه مقاله يا كتاب را حفظ كرده است .


بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه همانطور كه در مقدمهء جلد هفتم مجموعهء يادداشتهاى استاد مطهرى ذكر شده ، جلد هشتم و چند جلد بعد اين مجموعه اختصاص به يادداشتهاى موضوعى شهيد آيت الله مطهرى دارد . چنانكه در مقدمهء جلد اول بيان شده ، استاد شهيد دو دسته يادداشت دارند ، الفبايى و موضوعى . يادداشتهاى الفبايى غالباً اختصاص به يادداشتهاى كوتاه داشته و يادداشتهاى موضوعى غالباً مربوط به عناوينى است كه نياز به بحث بيشتر داشته و خود يك موضوع مستقل قابل تحقيق بوده است .
اين مجلد از چهار بخش تشكيل شده است : مشخصات اسلام ، توحيد ، قرآن و نبوت . بخش « توحيد » به سبب طبيعت خود كه اكثر مسائل آن عقلى و فلسفى است ، على رغم بيان شيوا و روان استاد ، خصوصاً در بخش قضا و قدر از غموض طبيعى خود برخوردار است و شايد به طور كلى يادداشتهاى موضوعى نسبت به يادداشتهاى الفبايى ، به حسب طبيعت خود از عمق و انسجام بيشترى برخوردار باشد و البته همچنان حالت يادداشت بودن خود و نه مقاله يا كتاب را حفظ كرده است .

9


اميد است اين كتاب مورد استفادهء اهل تحقيق واقع شود و اجر معنوى آن نثار روح پاك و بزرگ آن مجاهد و عالم ربانى شهيد گردد .
از خداى متعال توفيق بيشتر براى نشر آثار باقى ماندهء آن اسلام شناس گرانقدر طلب مىكنيم .
بهمن 1382 .
برابر با ذى حجه 1424


اميد است اين كتاب مورد استفادهء اهل تحقيق واقع شود و اجر معنوى آن نثار روح پاك و بزرگ آن مجاهد و عالم ربانى شهيد گردد .
از خداى متعال توفيق بيشتر براى نشر آثار باقى ماندهء آن اسلام شناس گرانقدر طلب مىكنيم .
بهمن 1382 .
برابر با ذى حجه 1424

10

لا يتم تسجيل الدخول!